دوره سوم گروه درمانی کاوش درون ، ارائه ای از دکتر منصوره خلیلی در حال ثبت نام است .

تعداد جلسات این گروه درمانی باز است یعنی پایان مشخصی ندارد.

هزینه ی این گروه درمانی بر اساس 4 جلسه در ماه و به صورت ماهانه اعلام گردیده است .