جنگجویان هشیار عنوان گروه درمانی ای است که دکتر سجاد بهرامی ارائه می کنند.

مخاطبان این گروه درمانی نوجوانان 14 الی 18سال هستند.

این مرحله گام دوم از سه گام گروه درمانی جنگجویان هشیار است.

قدم ها:
۱) دی ان ای زندگی چیست؟
۲)شخصیت های DNA چگونه در زندگی ما نقش بازی می کنند؟
۳)استفاده از DNA برای ارتقا دنیا و جهان پیرامون
۳)خود پنداره انعطاف‌پذیر در موقعیت های دشوار
۴)از خودآزاری تا شفقت به خود
۵)دوستی و عشق در DNA ماست
۶ایجاد شبکه های اجتماعی توانمد

۶گام در ۱۲ جلسه ۹۰ دقیقه ای
روزهای ۴شنبه ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰