سه شنبه های دنیای بهتر ، قراری است که هر دو هفته یکبار توسط مدرسین ، مربیان و مشاوران دنیای بهتر ارائه می گردد.

این برنامه قرار دهم دنیای بهتر است که به میزبانی آقای داود حبیبی پور و با عنوان “کاش میدونستم که من چمه! ” برگزار خواهد شد.

ظرفیت این کارگاه محدود است.