آرامش، گمشده ی ما نیست ، این ما هستیم که گم شدیم

آرامش سر جای خودش هست