امید و عشق همیشه دو معنای مهم و در ظاهر به موازات هم بوده اند در زندگی انسان ، اما من اینجا در این پادکست از دریچه ای متفاوت به شوق نگریستم و شاید این یکی از مهمترین اختلاف هایی باشد که باید به آن آگاه باشیم.