امسال در دعاییم که سر بیاد این زمستون و زودتر به نور برسیم