!این اپیزود برداشتی آزاد از فیلمی است به نام بخاطر این خون بریز

خیلی وقت ها ما توی زندگی هنگام یک انتخاب یا تصمیم یا میانه ی راه یک تصمیم ، با یک جمله ی هی فلانی به این اسونی ها هم نیست، دست از ادامه .برداشته ایم