• کارشناس ارشد روانشناسی
  • مشاور و روانشناس
  • مربی توسعه فردی

حوزه تخصصی :

  • روان درمانگر در زمینه اضطراب ، افسردگی، روابط بین فردی ،بازسازی زندگی بعد از همسر ، خیانت و شکست عشقی.
برای درخواست مشاوره ابتدا وارد شوید.

اطلاعات

مریم بیگی
  • تخصص: روابط بین فردی