• مدرس و کمک مربی دوره‌های خودشناسی

حیطه تخصصی:

  • روابط بین فردی
  • طرحواره درمانگر
  • اضطراب و افسردگی
برای درخواست مشاوره ابتدا وارد شوید.

اطلاعات

فاطمه فرخی
  • تخصص: طرحواره درمانگر