کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

مدرس و کمک مربی دوره‌های خودشناسی

حیطه تخصصی: روابط بین فردی – طرحواره درمانگر – اضطراب و افسردگی

برای درخواست مشاوره ابتدا وارد شوید.

اطلاعات

فاطمه فرخی
  • تخصص: طرحواره درمان