آینه

آینه

آینه
خواسته‌ها و داشته‌های زندگی من

خواسته‌ها و داشته‌های زندگی من

خواسته‌ها و داشته‌های زندگی من
در زمین بازی خودمان بازی کنیم نه دیگران

در زمین بازی خودمان بازی کنیم نه دیگران

در زمین بازی خودمان بازی کنیم نه دیگران
تعریف درد و رنج

تعریف درد و رنج

تعریف درد و رنج