ما هر لحظه در حال انتخاب کردن هستیم.
انتخاب اینکه کجا باشیم ، چکاری انجام دهیم با چه کسی معاشرت کنیم و چه چیزی بگوییم یا چه جیزی بخواهیم.
و در راس تمام اینها ما در ارتباطات خود همیشه انتخاب میکنیم با چه کسی چگونه و در چه سطحی ارتباط برقرار کنیم.
شاید مهمترین مولفه ی این ارتباط امن بودن آن باشد موضوعی که در سه شنبه ی پیش رو یکم اسفند ماه کنار هم جمع خواهیم شد در یک سه شنبه ی دیگر و پای صحبتهای استاد داود حبیبی پور خواهیم نشست.