کارگاه فنون مذاکره و اصول متقاعد سازی ثبت نام دوره

کارگاه فنون مذاکره و اصول متقاعد سازی

 • تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
 • تاریخ پایان: ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
 • محل دوره: ساختمان دنیای بهتر
کارگاه فنون مذاکره و اصول متقاعد سازی
هشتمین کارگاه فن بیان و زبان بدن ثبت نام دوره

هشتمین کارگاه فن بیان و زبان بدن

 • تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
 • تاریخ پایان: ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
 • محل دوره: ساختمان دنیای بهتر
هشتمین کارگاه فن بیان و زبان بدن
کارگاه فنون مذاکره و متقاعد سازی ثبت نام دوره

کارگاه فنون مذاکره و متقاعد سازی

 • تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
 • تاریخ پایان: ۱۴۰۲/۰۵/۰۹
 • محل دوره: ساختمان دنیای بهتر
کارگاه فنون مذاکره و متقاعد سازی
کارگاه مهارت فن بیان ثبت نام دوره

کارگاه مهارت فن بیان

 • تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
 • تاریخ پایان: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
 • محل دوره: محل انجمن
کارگاه مهارت فن بیان